17, 18 i 19.05. 2013.

Udruženje vaspitača će, na inicijativu svojih članova, organizovati seminar „Razvojni Montesori materijali u funkciji pripremnog predškolskog programa“, kataloški broj 618-izborni program.

Autori seminara su Eržebet Bedrosian, specijalista predškolske pedagogije – Montesori edukator i Mirjana Marković, pedagog.

Program je nastao na osnovu desetogodišnjeg iskustva rada na uvođenju Otvorenog Montesori programa u dva vrtića PU „Naša radost“ u Subotici.

Pomoću klasičnih Montesori materijala i Montesori materijala koje može i sam vaspitač da izrađuje od likovnih, kancelarijskih, potrošnih materijala, koje već poseduje i koristi u svom vaspitno-obrazovnom radu, vaspitač utiče na razvoj onih sposobnosti deteta, koji su mu potrebni pri školskom učenju. Pomoću ovih materijala se ne usvajaju gotove činjenice, nego se razvijaju sposobnosti samostalnog učenja.

Ciljevi programa:

 • osposobljanje vaspitača za primenu razvojnih Montesori materijala u pedagoškoj praksi PPP;
 • upoznavanje sa Montesori metodom i mogućnostima njene segmentarne primene u pedagoškoj praksi PPP;
 • razvijanje stvaralačkog potencijala vaspitača za izradu novih razvojnih materijala po ideji Montesori;
 • organizacija, praktikovanje i praćenje individualnog rada deteta sa materijalima;

Teme koje se obrađuju:

 • kompatibilnost pedagoških ideja Opštih osnova predškolskog programa i Montesori pedagogije;
 • Montesori materijali – nastanak, principi, pravila, klasifikacija;
 • Montesori materijali za praktičan život – razvijanje sposobnosti samoposluživanja, priprema za početno pisanje (razvijanje grafomotorike);
 • Montesori materijali za senzorno-motorni razvoj, okolinu i svet, razvoj govora, formiranje elementarnih matematičkih pojmova;
 • igra tišine – kultivisanje pokreta;
 • osmišljavanje i izrada didaktičkih materijala na principima Montesori materijala;

Obezbeđeni materijali od strane edukatora za učesnike:

 • pisani materijal koji prati temu;
 • zbirka fotografija materijala na CD-u;
 • video zapisi iz Montesori vrtića;
 • sertifikat Ministarstva prosvete sa 21 bodova;
 • potrošni materijal za rad u toku edukacije;
 • Montesori materijali za prezentaciju;

Broj učesnika: 25

Cena edukacije: 2500 dinara

Zainteresovani vaspitači treba da se jave do 15.04.

Kontakt: Ljiljana Kardelis 060 4691301 i Vesna Vučković 060 4691303