Udruženje vaspitača Novog Sada organizovaće seminar „OSNAŽIVANJE VASPITAČA ZA PODRŠKU PORODICI U PREVENCIJI RIZIČNOG PONAŠANJA KOD DECE“.

Seminar će biti realizovan 25.01.2014. u vrtiću „Palčica“, Branimira Ćosića 40, sa početkom u 9.00h.

Sadržaj i aktivnosti seminara:

1. Razmatranje rizika porodičnog života analizom prednosti i teškoća porodičnog života, vaspitnih stilova u različitim porodicama koje su u ruziku.

2. Prepoznavanje sopstvenog stila putem vežbe korišćenja roditeljskog autoriteta i analizu iskustva.

3. Aktivno učenje (u aktivnostima u malim grupama i razmena stelenog znanja na nivou velike grupe); prepoznavanje, isticanje postupaka i metoda kojima se prevenira rizično ponašanje, a razvija i podstiče individualnost deteta.

4. Planiranje aktivnosti, akcija, oblika saradnje radi jedinstvenog delovanja vrtića, porodice, lokalne zajednice u prevenciji rizičnog ponašanja dece i sagledavanje teškoća, prepreka i mogućnosti njihovog prevazilaženja zdravim životnim stilovima.

Opšti ciljevi: Unapređenje procesa podrške deci i porodici u vrtiću.

Specifični ciljevi: Jačanje kompetencija i senzibilisanje vaspitača za podršku porodici u prevenciji nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i bolesti zavisnosti.

Autori i realizatori: Jasmina Vuletić i Snežana Jadranović

Seminar traje jedan dan, a prisutni vaspitači će dobiti 8 bodova.