„Umreži se“ je internet platforma koja obezbeđuje resurse za jačanje kompetencija vaspitača i stručnih saradnika, razvijena sa namerom da bude agens saradnje, umrežavanja, komunikacije, razmene iskustava i dobre prakse između vaspitača i stručnih saradnika, odnosno zajednice stručnjaka.

Platforma „Umreži se“ je razvijena u partnerstvu, zahvaljujući podršci rukovodstva PU Radosno detinjstvo, Udruženju vaspitača Novog Sada – koje je obezbedilo finansijska sredstva za realizaciju dela prve faze projekta i grupi entuzijasta – vaspitača i roditelja koji su ideju pretvorili u delo.

Platforma se sastoji iz tri dela: 1. Resursni centar, 2. Forum i 3. eKursevi i koncipirana je na način da korisnicima omogući kontinuirano usavršavanje i obezbedi uslove i pretpostavke za peer to peer i horizontalno učenje.

Koristeći on-line baze naučnih i stručnih članka, baze projekata iz prakse, i ostale sadržaje, vaspitači, medicinske sestre-vaspitači i stručni saradnici su u mogućnosti da usavršavaju svoja znanja, veštine i kompetencije koristeći savremene tehnologije tempom i na način koji odgovara svakom korisniku pojedinačno.

Projektna ideja za Platformu „Umreži se“ razvijena je kroz saradnju vaspitača i roditelja Kluba roditelja i vaspitača „Veseli vrtić“. Ulazni elementi za dizajn i razvoj platforme proizašli su iz rezultata istraživanja: „Istraživanje stavova vaspitača i vaspitno obrazovne prakse u odnosu na osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u PU “Radosno detinjstvo” koje je sprovedeno u 2019. godini, na inicijativu Kluba roditelja i vaspitača „Veseli vrtić“. Na osnovu rezultata ovog istraživanja, tim vaspitača i roditelja razvio je strukturu i prilagodio sadržaje za platformu koja se nalazi pred Vama.

Platforma je trenutno u fazi pilotiranja, koja će trajati jednu školsku godinu tokom koje će biti prikupljene informacije o zadovoljstvu korisnika i radu platforme, nakon čega će prva unapređena verzija internet platforme „Umreži se“ biti puštena u rad. Imajući u vidu da je projekat internet platforme „Umreži se“ projekat u razvoju, planirano je da se ona dalje gradi i razvija na osnovu povratnih informacija korisnika.

Ova platforma je prva faza integralnog projekta koji je osmišljen sa ciljem da doprinese unapređenju predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji, kroz spoj teorije i prakse i saradnju vaspitača, medicinskih sestara-vaspitača, stručnih saradnika, roditelja i lokalne zajednice.